ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 พ.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุประจำปี งบปะรมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 พ.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 พ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อ หรือทำลายเชื้อโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 พ.ค. 2563
5 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 พ.ค. 2563
6 การใช้ประโยชน์จากต้นตำหรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 พ.ค. 2563
7 การจัดทำระบบฐานข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 พ.ค. 2563
8 กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 พ.ค. 2563
9 การลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรมโครงการผ่าน www.ไทยชนะ.com ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 พ.ค. 2563
10 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมำดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59