ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิชล เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 พ.ย. 2562
2 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ต.ค. 2562
3 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 ต.ค. 2562
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิชล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ต.ค. 2562
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน/โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ต.ค. 2562
6 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 ต.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ต.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 ต.ค. 2562
9 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและหลังเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2562
10 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 168-02 สายบ้านหลักแดง - บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 บ้านนาลึก ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52